Search Suggest

đồng bậc hóa
đồng bậc hóa

ĐỊNH LÝ MUIRHEAD CHO 3 SỐ VÀ ỨNG DỤNG

Có thể xem thêm tại đây: http://www.imomath.com/index.php?options=596 Định lý Muirhead cho 3 số: Cho các số thực $a_1,a_2,a_3,b_1,b_2,b_3$ thỏa mãn: …

Phương pháp nhân tử Lagrange trong bất đẳng thức

Các bạn có thể coi thêm tại đây http://diendantoanhoc.net/topic/78439-chuyen-d%E1%BB%81ph%C6%B0%C6%A1ng-phap-nhan-t%E1%BB%AD-lagrange/ Sau đây ta sẽ …

Bất đẳng thức jensen cho bài IMO 2009

Đề bài: Cho a,b,c là các số thực dương thỏa: $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=a+b+c$ Chứng minh rằng: $\frac{1}{(2a+b+c)^2}+\frac{1}{(2b+c+a)^2}+…

Đặt ẩn phụ trong chứng minh bất đẳng thức

Đề bài:  Cho ba số thực dương   a , b , c a , b , c  thỏa mãn  a + b + c = 3. a + b + c = 3.  Chứng minh rằng $\sqrt{\frac{b}{a^2+3}}+\sqrt{\frac{c}{…