Search Suggest

đa thức hệ số hữu tỉ
đa thức hệ số hữu tỉ

Bổ đề bất đẳng thức số học và đề USA MO 1995

Ta có một bổ đề bất đẳng thức số học dùng để đánh giá bội chung nhỏ nhất như sau: Với mọi số nguyên dương n tồn tại một số $c_n >0$ sao cho: $lcm(…

Đa thức hệ số hữu tỉ

Đề bài:  Tìm tất cả đa thức hệ số hữu tỷ $P(n)$ thoả $P(n)\mid 2^{n} - 1$ với mọi số tự nhiên $n$. Lời giải: Các kết quả cơ bản dùng cho lời giải i) …