Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Test link

Search Suggest

đa thức hệ số thực
đa thức hệ số thực

Dùng bậc và hệ số cao nhất trong bài toán đa thức.

Bài toán ( Hà Nam 2016 ): Cho $P,Q,R$ là $3$ đa thức hệ số thực thỏa mãn: $P(Q(x))+P(R(x))=c$ $\forall x\in\mathbb{R}$ với $c=const\in\mathbb{R}$ CMR…