Search Suggest

điểm Lemoine
điểm Lemoine

Đường kính Brocard và tam giác đều " thủy túc "

Bài toán 1: Cho tam giác ABC nội tiếp (O), và K là điểm Lemoine  có J, J' là hai điểm đẳng động  . Nếu OK cắt (O) tại Q và R thì (QRJJ')=-1 C…

Điểm đẳng động

Ta tiếp theo chuỗi bài tập về đường tròn Apollonius  Bài 3: Ba đường tròn Apollonius của một tam giác có hai điểm chung. Ta gọi hai điểm chung này là…

Tính chất của điểm Lemoine

Đề bài: Cho tam giác ABC, đường cao AH. Chứng minh rằng điểm Lemoine, trung điểm AH, trung điểm BC thẳng hàng. Lời giải Gọi L là điểm Lemoine của tam…