Search Suggest

ước chung lớn nhất
ước chung lớn nhất

Tính chất của dãy số Fibonacci

1) $(F_n,F_{n+1})=1$ 2) Nếu $n |m $ thì $F_n |F_m$ Ta chỉ cần chứng minh tính chất sau: $F_{m+n}=F_{m-1}F_{n+1}+F_{m}.F_{n}$ Quy nạp theo $n$, với $n…

Bổ đề bất đẳng thức số học và đề USA MO 1995

Ta có một bổ đề bất đẳng thức số học dùng để đánh giá bội chung nhỏ nhất như sau: Với mọi số nguyên dương n tồn tại một số $c_n >0$ sao cho: $lcm(…