Search Suggest

Bài viết khoa học
Bài viết khoa học

Bài thu hoạch bồi dưỡng chính trị hè 2021 Đà Nẵng

Bài thu hoạch chính trị hè 2021 là văn bản được đúc kết lại những nội dung người học đã tiếp nhận được thông qua việc nghiên cứu tài liệu về .. . Qu…

Bản kiểm điểm đảng viên năm 2021

Mẫu 02B (Biểu mẫu dành cho Viên chức) ĐẢNG BỘ PHƯỜNG … CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CHI BỘ TRƯỜNG THCS … …………, ngày 02 tháng…

Ưu điểm của Rubric trong kiểm tra đánh giá môn Ngữ văn

Ưu điểm của Rubric trong kiểm tra đánh giá môn Ngữ văn - Kiểm tra đánh giá kết quả học tập là một mắt xích quan trọng trong quá trình dạy học, đặc b…

Quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường

Quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực HS ở trường THCS - Để xây dựng kế hoạch giáo dục của n…

Biểu hiện của các phẩm chất trong môn Ngữ văn

Biểu hiện của các phẩm chất trong môn Ngữ văn - Chương trình GDPT năm 2018 chú trọng đến dạy học phát triển phẩm chất và năng lực của người học. Tr…

Biểu hiện của năng lực văn học

Gửi đến thầy cô những biểu hiện của năng lực văn học được trích từ Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn nhằm giúp thầy cô thuận lợi khi soạn …

Quan niệm hiện đại về kiểm tranh đánh giá

Quan điểm hiện đại về KTĐG theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực HS chú trọng đến đánh giá quá trình để phát hiện kịp thời sự tiến bộ của H…

Cách làm bài dạng so sánh văn học

Kiểu bài so sánh văn học yêu cầu thực hiện cách thức so sánh trên nhiều bình diện: – So sánh các tác phẩm – So sánh các đoạn tác phẩm (hai đoạn thơ…

Cách làm bài văn bình luận

PHẦN I. LÝ THUYẾT I. B ì n h l u ậ n là gì? B ình l u ậ n c ó ngh ĩ a l à b à n v ề n h ậ n định đ á nh g i á v ề m ột t ình hình, m …

Luận văn Thế Lữ với tiến trình văn học Việt Nam giai đoạn 1930 - 1945

Trong giai đoạn 1930 - 1945, xã hội Việt Nam có nhiều chuyển biến sâu sắc. Sự gặp gỡ của văn minh Phương Tây sự tiếp thu mạnh mẽ và rộng rãi những ti…

Đặc trưng của tản văn

Từ “Tản văn” được dùng theo cả nghĩa rộng và nghĩa hẹp. Theo nghĩa rộng, tản văn chỉ tất cả những thể loại ngoài thơ ca, bao gồm tác phẩm văn học và …

Luận văn thạc sĩ Đặc trưng ngôn ngữ trong thơ Hồ Xuân Hương

Đây là luận văn thạc sĩ với tên đề tài: Đặc trưng ngôn ngữ trong thơ Hồ Xuân Hương . Luận văn được chấm ở thang điểm Giỏi (8-8.9) của Trường Đại học …

Tiểu thuyết về chiến tranh trong VHVN sau 1975 và những khuynh hướng và sự đổi mới nghệ thuật

Ra đời trong hoàn cảnh lịch sử đặc biệt, từ 1945 đến 1975, văn học Việt Nam phải gánh vác một trọng trách nặng nề mà hai cuộc kháng chiến giành…

Ý thức nữ quyền và sự phát triển bước đầu của văn học Nam Bộ

Ý thức nữ quyền và sự phát triển bước đầu của văn học nữ Nam Bộ trong tiến trình hiện đại hoá văn học dân tộc đầu thế kỉ XX ThS. Hồ Khánh Vân Khoa Vă…

Phân biệt thành ngữ với tục ngữ

Theo định nghĩa trong Từ điển tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học - Nhà xuất bản Đà Nẵng -1977 thì: “ Thành ngữ là tập hợp từ cố định đã quen dùng mà …

Nội dung giáo dục an ninh và quốc phòng trong Ngữ văn THCS

L ớ p 6 STT Môn học Tên bài Hình thức, nội dung lồng ghép 01 Ngữ văn T 1 Bài 1. Văn bản: Con R ồ ng cháu Tiên Trang 5 Nêu lịch sử dụng nước và giữ …