Search Suggest

Cánh Diều
Cánh Diều

KHBD Địa lí 7 Cánh Diều

Dự án  Giáo án miễn phí  đã công bố  Giáo án Địa lí 7 Cánh Diều  hay  KHBD Địa lí 7 Cánh Diều  ( Giáo án Địa lí 7 Cánh Diều ) trên các diễn đàn, hội …

Sách giáo viên Ngữ văn 7 tập 2 Cánh Diều

SGV Ngữ văn 7 Cánh Diều . Chia sẻ đến quý thầy cô, các em học sinh SGV Ngữ văn 7 tập 2 Cánh Diều của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP. HCM. Sách giáo…

Sách giáo viên Ngữ văn 7 tập 1 Cánh Diều

SGV Ngữ văn 7 Cánh Diều . Chia sẻ đến quý thầy cô, các em học sinh SGV Ngữ văn 7 tập 1 Cánh Diều của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP. HCM. Sách giáo…

Sách giáo viên Ngữ văn 6 tập 1 Cánh Diều

Chia sẻ đến quý thầy cô, các em học sinh SGV Ngữ văn 9 tập 1 Cánh Diều của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP. HCM. Sách giáo viên Ngữ văn 6 tập 1 Cánh…

Sách giáo khoa GDTC 10 Cánh Diều

Năm học 2022 - 2023 bắt đầu thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 10. Để thuận lợi cho việc dạy học, xin chia sẻ đến quý thầy cô, các em học s…

Sách giáo khoa HĐTN 10 Cánh Diều

Chia sẻ đến quý thầy cô, các em học sinh SGK Hoạt động trải nghiệm 10 Cánh Diều, còn có tên SHS HĐTN 10 Cánh Diều do Nhà xuất bản Đại học Huế xuất b…

SGK Tiếng anh 10 Explore New Words (Cánh Diều)

Chia sẻ đến quý thầy cô, các em học sinh SGK Tiếng Anh 10 Cánh Diều, còn có tên SGK Tiếng anh 10 Explore New Words do Nhà xuất bản Đại học Sư phạm T…

Sách giáo khoa Giáo dục KT&PL 10 Cánh Diều

Chia sẻ đến quý thầy cô, các em học sinh SGK Giáo dục KT&PL 10 Cánh Diều gồm 2 file: SGK Giáo dục KT&PL 10 Cánh Diều (hay SHS Giáo dục KT&…

Sách giáo khoa Địa lí 10 Cánh Diều

Chia sẻ đến quý thầy cô, các em học sinh SGK Địa 10 Cánh Diều gồm 2 file: SGK Địa lí 10 Cánh Diều (hay còn gọi là SHS Địa 10 Cánh Diều ), và Chuyê…

Sách giáo khoa Lịch sử 10 Cánh Diều

Chia sẻ đến quý thầy cô, các em học sinh SGK Sử 10 Cánh Diều gồm 2 file: SGK Lịch sử 10 Cánh Diều (hay SHS Sử 10 Cánh Diều ), và Chuyên đề Lịch sử…

Sách giáo khoa Ngữ văn 10 Cánh Diều

Chia sẻ đến quý thầy cô, các em học sinh SGK Ngữ văn 10 Cánh Diều gồm 3 file: SGK Văn 10 tập 1 Cánh Diều , SGK Văn 10 tập 2 Cánh Diều và Chuyên đề…

Sách giáo khoa Tin học 10 Cánh Diều

Chia sẻ đến quý thầy cô, các em học sinh SGK Hoá 10 Cánh Diều gồm 3 file: - SGK Tin 10 Cánh Diều (hay còn gọi là SHS Tin học 10 Cánh Diều ) - Chuy…

Sách giáo khoa Sinh học 10 Cánh Diều

Chia sẻ đến quý thầy cô, các em học sinh SGK Sinh học 10 Cánh Diều gồm 2 file: SGK Sinh 10 Cánh Diều (hay còn gọi SHS Sinh học 10 Cánh Diều ) và C…

Sách giáo khoa Hoá học 10 Cánh Diều

Chia sẻ đến quý thầy cô, các em học sinh SGK Hoá 10 Cánh Diều gồm 2 file: SGK Hoá 10 Cánh Diều và Chuyên đề Hoá học 10 Cánh Diều của Nhà xuất bản…

Sách giáo khoa Vật lí 10 Cánh Diều

Chia sẻ đến quý thầy cô Vật lí 10 Cánh Diều gồm 2 file: SGK Vật lí 10 Cánh Diều và Chuyên đề Vật lí 10 Cánh Diều của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm.…

Sách giáo khoa Toán 10 Cánh Diều

Chia sẻ đến quý thầy cô SGK Toán 10 Cánh Diều gồm 2 file: SGK Toán 10 tập 1 Cánh Diều và SGK Toán 10 tập 2 Cánh Diều của Nhà xuất bản Đại học Sư p…

Sách giáo khoa Toán 7 Cánh Diều

Chia sẻ đến quý thầy cô  SGK Toán 7 Cánh Diều  gồm  SGK Toán 7 tập 1  Cánh Diều  và  SGK Toán 7 tập 2 Cánh Diều  của  Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP…

Sách giáo khoa Tin học 7 Cánh Diều

Chia sẻ đến quý thầy cô  SGK Tin học 7 Cánh Diều  của  Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh.  Sách giáo khoa Tin học 7  Cánh Diều  sẽ giúp ích…

Sách giáo khoa Tiếng Anh 7 Cánh Diều

Chia sẻ đến quý thầy cô  SGK Tiếng Anh 7 Cánh Diều  của  Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh.  Sách giáo khoa Tiếng Anh 7  Cánh Diều  sẽ giúp…

Sách giáo khoa Ngữ văn 7 Cánh Diều

Chia sẻ đến quý thầy cô  SGK Ngữ văn 7 Cánh Diều  gồm  SGK Ngữ văn 7 tập 1  Cánh Diều và  SGK Ngữ văn 7 tập 2 Cánh Diều  của  Nhà xuất bản Đại học Sư…