Search Suggest

Dàn ý bài văn lớp 7
Dàn ý bài văn lớp 7

Dàn ý chứng minh: "Thất bại là mẹ thành công"

Đề bài: Giải thích và chứng minh câu tục ngữ: “Thất bại là mẹ của thành công”. DÀN Ý I. Mở bài - Nhận định: Trong hành trình bước tới thành công…

Dàn ý giải thích câu tục ngữ: "Đi một ngày đàng học một sàng khôn"

Đề bài: Em hãy giải thích và bình luận câu tục ngữ: “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. I. Mở bài - Muốn có tri thức phải không ngừng học hỏ…