Search Suggest

Học giả
Học giả

Vương Nghiêu (王尧) Bình luận về các nhà văn đương đại Trung Quốc

Vương Nghiêu sinh tháng 4 năm 1960, tiến sĩ văn học, giáo sư đặc cách phong(Distinguished Professor), học giả Trường Giang bộ giáo dục quốc gia Trung…

Lâm Ngữ Đường – Vì Sao Tôi Trở Lại Với Cơ Đốc Giáo

Lời Ban Biên Tập Lâm Ngữ Đường (1895-1976) là một học giả, một nhà văn, và là một nhà tư tưởng nổi tiếng người Trung Hoa.  Sinh ra trong một gia đình…

Hans Robert Jauss

Hans Robert Jauss là nhà lí luận văn nghệ, nhà mĩ học người Đức, là người sáng lập chủ yếu và là một đại diện tiêu biểu của Mĩ học tiếp nhận. Công tr…