Search Suggest

Luận văn
Luận văn

Kí hiệu học xã hội

社会符号学 作     者 (英) 罗伯特·霍奇 // 冈瑟·克雷斯  著, 张杰  译 出 版 社 四川教育出版社 出版时间 2012-6-1 ISBN   内容推荐           《社会符号学》内容介绍:符号意义强烈而普遍地存在于任何符号系统之中,存在于种种视觉、听觉、行为及其他符码之中…