Search Suggest

Ngữ pháp tiếng Anh
Ngữ pháp tiếng Anh

84 cấu trúc ngữ pháp câu trong Tiếng Anh

1. S + V + too + adj/adv + (for someone) + to do something: (quá....để cho ai làm gì...) e.g. This structure is too easy for you to remember. …

Bài tập viết lại câu tiếng anh nâng cao

Hôm nay,  Ebook HoTT Asia  tiếp tục gửi tới các bạn bài tập tiếng anh nâng cao phần 2 về chủ điểm Viết lại câu trong  tiếng Anh . Với số lượng câu …