Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Test link

Search Suggest

Nghị luận xã hội dạng tổng hợp
Nghị luận xã hội dạng tổng hợp

NHIỆT KẾ VÀ ĐIỀU HÒA

BÀN VỀ RANH GIỚI

Đề bài: Nhà văn Nguyễn Khải, trong tác phẩm Mùa lạc đã cho rằng: “Ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có…

BÀN VỀ QUAN NIỆM SỐNG CỦA ĐẾ THÍCH VÀ TRƯƠNG BA

Đề bài: Trong đoạn trích  Hồn Trương Ba, da hàng thịt của Lưu Quang Vũ, nhân vật Đế Thích quan niệm “Được sống là hạnh phúc”, nhưng hồn  Trương B…