Search Suggest

SGV bản word
SGV bản word

SGV Ngữ văn 7 KNTT file word: Bài 3 Cội nguồn yêu thương

BÀI 3. CỘI NGU Ồ N YÊU THƯƠNG (13 tiết) (Đọc và Thực hành tiếng Việt: 8 tiết; Viết: 4 tiết; Nói và nghe: 1 tiết) LINK TẢI FILE ĐẦY ĐỦ Ở CUỐI BÀI VIẾ…

SGV Ngữ văn 7 KNTT bản word: Bài 2 Khúc nhạc tâm hồn

BÀI 2. KHÚC NHẠC TÂM H Ồ N (12 tiết) (Đọc và Thực hành tiếng Việt: 7 tiết; Viết: 4 tiết; Nói và nghe: 1 tiết) I. YÊU CẦU C Ầ N ĐẠT • N…

SGV KNTT lớp 7 bản Word: Bài 1 Bầu trời tuổi thơ

BÀ I 1. B Ầ U TRỜI TUỔI THƠ (13 tiết) (Đọc và Thực hành tiếng Việt: 9 tiết; Viết: 3 tiết; Nói và nghe: 1 tiết) I. YÊU CẨU CẨN ĐẠT - Nêu được ấn …