Search Suggest

TST
TST

Bài toán về tìm tất cả số k sao cho bất đẳng thức đúng.

Bài 1( Trường Hè 2016 ): Tìm tất cả các số thực $k$ sao cho tồn tại các số thực dương $a,b,c$ thỏa mãn $abc=1$ và $\frac{1}{{{a}^{k}}(b+c)}+\frac{1}{…

Hong Kong TST 2016

Đề:   Cho ba số thực dương   a , b , c   thỏa mãn   a b c = 1 .   Tìm giá trị nhỏ nhất của  $\frac{a^3+8}{a^3(b+c)}+\frac{b^3+8}{b^3(a+c)}+\frac{c^3+…