Search Suggest

Tenses
Tenses

Cấu trúc và cách sử dụng thì hiện tại đơn trong tiếng anh

Cấu trúc và cách sử dụng thì hiện tại đơn trong tiếng anh 1. Cách thành lập þ Thì hiện tại đơn của động từ thường (ordinary verb) ở thể xác định (af…