Search Suggest

Thống kê
Thống kê

Casio fx-580VNX: cách tính độ lệch chuẩn, phương sai, trung bình, trung vị, tứ phân vị,...

Các lệnh tính toán thống kê trên máy tính casio fx-580VN X: cách bấm máy để tính giá trị trung bình, số trung vị, tứ phân vị, phương sai, độ lệch chu…

Tứ phân vị, độ trải giữa, giá trị bất thường trong thống kê là gì?

Bài viết này sẽ nêu một số khái niệm thống kê trong chương trình toán lớp 10 mới. Gồm: tứ phân vị là gì? độ trải giữa (khoảng tứ phân vị) là gì? giá …