Search Suggest

Thống lí Pá Tra
Thống lí Pá Tra

Nhân vật Thống lí Pá Tra (Vợ chồng A Phủ)

Nhà văn Tô Hoài là nhà văn hiện thực nổi tiếng trước Cách Mạng Tháng Tám. Ông là người có vốn hiểu biết phong phú vê phong tục tập quán của nhiều vùn…