Search Suggest

Thời sự văn học
Thời sự văn học

Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp: Tôi viết truyện "Tướng về hưu"

Đổi mới với ý thức xây dựng một cơ sở mỹ học mới từ ngay trong thực tế nội tình văn học ở trong nước là điều quan trọng nhất. Đó là điều mà các thế h…