Search Suggest

Tin học 6
Tin học 6

Tin học 6. Phần mềm hỗ trợ: Luyện tập sử dụng chuột với Mouse Skills

NỘI DUNG CHÍNH 1. Giới thiệu phần mềm 2. Đặc điểm và chức năng 3. Ưu điểm và nhược điểm 4. Cài đặt và sử dụng 5. Sử dụng phần mềm Mouse Skills t…