Search Suggest

USA MO 1976
USA MO 1976

Sử dụng số phức trong đa thức

Nghiệm phức của đa thức với hệ số nguyên, trong nhiều trường hợp là chìa khóa để chứng minh tính bất khả quy trên (Z, và Q) của đa thức đó. Chúng ta …