Search Suggest

Văn Hóa Lý Thuyết
Văn Hóa Lý Thuyết

Giá trị hiện đại của văn hóa truyền thống

Công ty phát hành:   Nhà xuất bản Hội Nhà văn Tác giả: Kim Nguyên Phố (金元浦) Ngày xuất bản           09-2018 Nhà xuất bản Nhà xuất bản Hội Nhà văn Dị…

Nghiên cứu sản nghiệp sáng tạo văn hoá

Đỗ Văn Hiểu * Dẫn luận Trong những năm gần đây, ở Trung Quốc, cùng với vấn đề “Quyền lực mềm”(soft power), vấn đề “Sản nghiệp sáng tạo văn hóa” (cult…

Các phương pháp nghiên cứu văn hoá học

G. A. Avanesova       Phương pháp nghiên cứu của văn hóa học là tập hợp các phương thức, thao tác và biện pháp được sử dụng để phân tích văn hóa và, …

Chuyển hướng thẩm mĩ hóa đời sống thường nhật trong lí luận văn học

(Lục Dương)       Tóm tắt: Trong những năm gần đây tranh luận quanh vấn đề thẩm mĩ hóa đời sống thườ…

Văn hoá và các lý thuyết phát triển

Tóm tắt Bài vi ế t trình bày nh ữ ng lý thuy ế t phát tri ể n trên th ế  gi ớ i bao g ồ m: Lý thuy ế t hi ệ n  đạ i hoá, Lý thuy ế t h ệ  th ố ng th …