Search Suggest

Văn học so sánh lý thuyết
Văn học so sánh lý thuyết

Phê bình sinh thái ở Trung Quốc - nhìn từ Việt Nam

TÓM TẮT Ở Việt Nam, năm 2011 mới có học giả nước ngoài đến nói chuyện về Phê bình sinh thái, thì ở Trung Quốc trước đó hơn khoảng 15 năm đã bắt đầu g…

Trào lưu - Trường phái và một số quan niệm về trường phái văn học so sánh

Bên cạnh những thể loại, có những trào lưu chảy xuyên ngang nhiều thời đại và nhiều phạm trù văn hóa. Chủ nghĩa hiện thực là một trong những trào lưu…

Sự ra đời và phát triển của khoa văn học so sánh

Người dịch: Nguyễn Thị Thanh Xuân       LỊCH SỬ      Sự vật và từ ngữ      “ Văn học so sánh” là một thuật ngữ vừa tùy tiện lại vừa tất yếu, cũng giố…