Search Suggest

bước nhảy vi-et
bước nhảy vi-et

Dùng bước nhảy Vi-et để giải bài toán chia hết

Đề bài:   Chứng minh rằng nếu a,b là 2 số nguyên dương thỏa mãn $4ab-1$ là ước của $(a+b-1)(a+b+1) $thì $a=b$ Lời giải: $4ab-1 \mid (a+b-1)(a+b+1) \i…