Search Suggest

bất đẳng thức 1 biến
bất đẳng thức 1 biến

Dùng đạo hàm để chứng minh bất đẳng thức

Đề: Cho $x>0$. Chứng minh rằng $\sqrt{\dfrac{x}{2}+\dfrac{1}{2x}}\ge e^{\left(\frac{x-1}{x+1} \right)^2}$ Lời giải: BĐT$<=>\ln (\sqrt{\frac{…