Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Test link

Search Suggest

bất đẳng thức Muirhead
bất đẳng thức Muirhead

Dùng bất đẳng thức Muirhead để chứng minh bất đẳng thức

Bài toán: Chứng minh rằng với mọi $a,b,c$ không âm và $abc=1$ Thì \[ \frac{1}{(1+a)^3}+\frac{1}{(1+b)^3}+\frac{1}{(1+c)^3}+\frac{5}{(1+a)(1+b)(1+c)} …

ĐỊNH LÝ MUIRHEAD CHO 3 SỐ VÀ ỨNG DỤNG

Có thể xem thêm tại đây: http://www.imomath.com/index.php?options=596 Định lý Muirhead cho 3 số: Cho các số thực $a_1,a_2,a_3,b_1,b_2,b_3$ thỏa mãn: …