Search Suggest

bất đẳng thức Muirhead
bất đẳng thức Muirhead

Dùng bất đẳng thức Muirhead để chứng minh bất đẳng thức

Bài toán: Chứng minh rằng với mọi $a,b,c$ không âm và $abc=1$ Thì \[ \frac{1}{(1+a)^3}+\frac{1}{(1+b)^3}+\frac{1}{(1+c)^3}+\frac{5}{(1+a)(1+b)(1+c)} …

ĐỊNH LÝ MUIRHEAD CHO 3 SỐ VÀ ỨNG DỤNG

Có thể xem thêm tại đây: http://www.imomath.com/index.php?options=596 Định lý Muirhead cho 3 số: Cho các số thực $a_1,a_2,a_3,b_1,b_2,b_3$ thỏa mãn: …