Search Suggest

bất đẳng thức số thực
bất đẳng thức số thực

Hai bài toán trên tạp chí toán học về tuổi trẻ

Bất đẳng thức với số thực

Đề bài: Cho ba số thực  a , b , c a , b , c  thỏa mãn điều kiện  a 2 + b 2 + c 2 = 4 + a b c . a 2 + b 2 + c 2 = 4 + a b c .  Chứng minh rằng $(a^2+2…