Search Suggest

bổ đề sawayama
bổ đề sawayama

Từ một bổ đề cho đến bài thi ELMO 2016

Ta có bổ đề sau: Bổ đề . $\triangle ABC$, $M$, $N$ thuộc $BC$ thì $(AMN)$ tiếp xúc $(ABC)$ khi và chỉ khi $AM$, $AN$ đẳng giác với góc $A$. Chứng min…