Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Test link

Search Suggest

bổ đề sawayama
bổ đề sawayama

Từ một bổ đề cho đến bài thi ELMO 2016

Ta có bổ đề sau: Bổ đề . $\triangle ABC$, $M$, $N$ thuộc $BC$ thì $(AMN)$ tiếp xúc $(ABC)$ khi và chỉ khi $AM$, $AN$ đẳng giác với góc $A$. Chứng min…