Search Suggest

bổ đề tổ hợp
bổ đề tổ hợp

Về phép đếm quay quanh tâm

Ví dụ 1(VMO 2010): Cho bảng 3x3 và n là một số nguyên dương cho trước. Tìm số các cách tô màu không như nhau khi tô mỗi ô bởi 1 trong n màu. Hai cách…

Đồ thị lưỡng phân

Định nghĩa: Đồ thị lưỡng phân là đồ thị G=(V; E) mà tập đỉnh V có thể phân hoạch thành hai tập hợp X, Y sao cho tập cạnh E chỉ gồm các cạnh nối hai đ…

Mở rộng của định lý Dirac

Định lý Ore: Nếu đồ thị vô hướng G=(V,E) có số đỉnh là $n \ge 3$ và $deg(u)+deg(v) \ge n$ thỏa mãn cho mọi cặp đỉnh không kề nhau u và v của G, thì G…

Định lý Dirac và ứng dụng

Định lý   (Dirac 1952) Đơn đồ thị vô hướng G với n>2 đỉnh, mỗi đỉnh có bậc không nhỏ hơn n/2 là đồ thị Hamilton. Chứng minh: Ký hiệu  n  đỉnh của …

Định lý Dirichle

(Định lí Dirichle) Cho $\alpha$ là một số vô tỉ. Chứng minh rằng, tồn tại vô hạn các số nguyên p,q với q>0 sao cho: $|\alpha -\frac{p}{q}| <\fr…

Bài tổ hợp nhỏ

Bài toán: Có một số học sinh xếp thành một vòng tròn. Cô giáo yêu cầu các bạn học sinh đứng cạnh nhau bắt tay nhau. Gọi b là số học sinh nam, g là số…