Search Suggest

chiếu xuyên tâm
chiếu xuyên tâm

Dùng hàng điểm điều hòa để chứng minh đồng quy

Đề bài: Cho tam giác ABC không đều trực tâm H, tâm đường tròn ngoại tiếp O,đường cao AD. Gọi E là giao điểm của OA với BC. 1 đường thẳng $\Delta$ đi…

Dùng hàng điểm điều hòa để chứng minh vuông góc.

Bài toán: Cho tam giác ABC, đường cao BE, CD. gọi F, G là hình chiếu của D, E trên BC. DG cắt EF tại M. Chứng minh rằng AM vuông BC. Lời giải: Gọi P,…