Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Test link

Search Suggest

chuẩn hoá
chuẩn hoá

Phương pháp nhân tử Lagrange trong bất đẳng thức

Các bạn có thể coi thêm tại đây http://diendantoanhoc.net/topic/78439-chuyen-d%E1%BB%81ph%C6%B0%C6%A1ng-phap-nhan-t%E1%BB%AD-lagrange/ Sau đây ta sẽ …

Bất đẳng thức jensen cho bài IMO 2009

Đề bài: Cho a,b,c là các số thực dương thỏa: $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=a+b+c$ Chứng minh rằng: $\frac{1}{(2a+b+c)^2}+\frac{1}{(2b+c+a)^2}+…