Search Suggest

const
const

Dùng bậc và hệ số cao nhất trong bài toán đa thức.

Bài toán ( Hà Nam 2016 ): Cho $P,Q,R$ là $3$ đa thức hệ số thực thỏa mãn: $P(Q(x))+P(R(x))=c$ $\forall x\in\mathbb{R}$ với $c=const\in\mathbb{R}$ CMR…