Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Test link

Search Suggest

dấu bắng xảy ra tại biên
dấu bắng xảy ra tại biên

Làm giảm biến số trong bất đẳng thức

Đề bài: Cho $a,b,c \ge 0,a+b+c=2$, Chứng minh rằng $$\frac{1}{1+a^2+b^2}+\frac{1}{1+b^2+c^2}+\frac{1}{1+c^2+a^2} \ge \frac{4}{3}$$ Lời giải: Ta thấy …

Bất đẳng thức với dấu bằng xảy ra tại biên

Bài 1: Cho a,b,c là các số thực không âm thay đổi thỏa mãn đồng thời a+b+c=1 và ab+bc+ca>0. Chứng minh rằng:$(ab+\frac{c}{a+b})(bc+\frac{a}{b+c})(…