Search Suggest

dấu bắng xảy ra tại biên
dấu bắng xảy ra tại biên

Làm giảm biến số trong bất đẳng thức

Đề bài: Cho $a,b,c \ge 0,a+b+c=2$, Chứng minh rằng $$\frac{1}{1+a^2+b^2}+\frac{1}{1+b^2+c^2}+\frac{1}{1+c^2+a^2} \ge \frac{4}{3}$$ Lời giải: Ta thấy …

Bất đẳng thức với dấu bằng xảy ra tại biên

Bài 1: Cho a,b,c là các số thực không âm thay đổi thỏa mãn đồng thời a+b+c=1 và ab+bc+ca>0. Chứng minh rằng:$(ab+\frac{c}{a+b})(bc+\frac{a}{b+c})(…