Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Test link

Search Suggest

góc định hướng
góc định hướng

Góc định hướng trong chứng minh hai đường tròn tiếp xúc.

Bài toán : Cho $\triangle ABC$ nhọn nội tiếp $(O)$ với $I$ là tâm nội tiếp tam giác. Đường tròn đi qua $C$ tiếp xúc với $AI$ tại $I$ cắt $AC$ tại $E$…

Dùng đường tròn Apollonius vào bài toán tìm tập hợp điểm

Lưu ý với một số bài toán dùng đường tròn $Apollonius$ để tìm tập hợp điểm, ta phải xét tỉ số bằng 1 là thiết yếu do khi đó quỹ tích sẽ là đường trun…