Search Suggest

hàm số học
hàm số học

Một số hàm số học và ứng dụng

I) Hàm phần nguyên: 1) Định nghĩa Phần nguyên của một số thực x là số nguyên lớn nhất không vượt quá x. Kí hiệu là [x]. 2) Tính chất: a) nếu x>y t…