Search Suggest

hằng đẳng thức
hằng đẳng thức

Từ hằng đẳng thức đến bất đẳng thức

Ta có hằng đẳng thức sau: $\frac{a^2-b^2}{a^2+b^2}+\frac{b^2-c^2}{b^2+c^2}+\frac{c^2-a^2}{c^2+a^2}=-\frac{a^2-b^2}{a^2+b^2}\frac{b^2-c^2}{b^2+c^2}\fr…