Search Suggest

https://bit.ly/2WZ70Q7
https://bit.ly/2WZ70Q7

Kết quả sơ tuyển phần 1, hướng dẫn công tác chuẩn bị phần 2 của Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2019-2020

Căn cứ Kế hoạch số 117/KH-SGDĐT ngày 04/9/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức Hoạt động nghiên cứu khoa học và Cuộc thi Khoa h…

Tổ chức Họp mặt tuyên dương học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi, hội thi

Nhằm động viên, khích lệ học sinh đã tham gia và đạt giải cao trong các kỳ thi, hội thi do Bộ/Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức; qua đó tiếp tục …

Tập huấn hướng nghiệp cho cán bộ quản lý tại An Giang

Tải về tập tin bài giảng

Tập huấn Ngôn ngữ lập trình Microbit cơ bản cho giáo viên

Ngày 02 tháng 10 năm 2019, trung tâm phát triển cộng đồng MEKONG có Công văn gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đề xuất phối hợp tổ chức tập huấn và …

Tạm dừng nhận các thủ tục hành chính liên quan đến cấp phép dạy thêm, học thêm bên ngoài nhà trường

Căn cứ Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/05/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định dạy thêm, học thêm; C ăn cứ Quyết …

Phân công giáo viên dạy liên trường đối với giáo viên bộ môn cấp Tiểu học, THCS

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông; Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT …

Một số hình ảnh hoạt động HĐBM Tin học đầu năm học 2019-2020 (THPT)