Search Suggest

nghệ thuật trần thuật
nghệ thuật trần thuật

Nghệ thuật trần thuật trong Vợ chồng A Phủ

Thời gian trần thuật: truyện được kể không theo trình tự thời gian, các sự kiện được lồng ghép một cách uyển chuyển và sáng tạo: đan xen, đồng hiện …