Search Suggest

nhạc kịch
nhạc kịch

PHÂN TÍCH NGÔN NGỮ KỊCH TRONG VỞ NHẠC KỊCH "CATS"

Kịch là loại hình tổng hợp để trình diễn, ngôn ngữ biểu hiện của kịch chủ yếu là các hành động có tính chất ước lệ của nhân vật và ngôn ngữ đối th…