Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Test link

Search Suggest

phương pháp đánh giá từng số hạng
phương pháp đánh giá từng số hạng

Đánh giá từng số hạng trong bất đẳng thức

Đề: Cho ba số thực dương a,b,ca,b,c thỏa mãn điều kiện a+b+c=3. Chứng minh rằng $\frac{a^3+b^3}{a^2+ab+b^2}+\frac{b^3+c^3}{b^2+bc+c^2}+\frac{c^3+a^3}…