Search Suggest

phương pháp đánh giá từng số hạng
phương pháp đánh giá từng số hạng

Đánh giá từng số hạng trong bất đẳng thức

Đề: Cho ba số thực dương a,b,ca,b,c thỏa mãn điều kiện a+b+c=3. Chứng minh rằng $\frac{a^3+b^3}{a^2+ab+b^2}+\frac{b^3+c^3}{b^2+bc+c^2}+\frac{c^3+a^3}…