Search Suggest

phương pháp tọa độ
phương pháp tọa độ

4 Cách chứng minh cho bài hình học APMO 2000

Bài toán:   Cho    với trung tuyến    và phân giác  . Đường thẳng vuông góc với    tại    cắt  lần lượt tại  . Đường thẳng vuông góc với    tại   cắt…

Vận dụng phương pháp tọa độ kết hợp với phương pháp tổng hợp để giải bài toán hình học

Đôi khi sự kết hợp giữa phương pháp tọa độ và phương phương tổng hợp sẽ giúp cho lời giải ngắn gọn và đẹp hơn. Chúng ta xét ví dụ sau: Đề bài: (IMO 2…