Search Suggest

phương trình nghiệm nguyên
phương trình nghiệm nguyên

Dùng thặng dư bậc hai để giải phương trình nghiệm nguyên

Các kiến thức cần nhớ: $$-1 \equiv a^2 (mod p) \Leftrightarrow p \equiv 1 (mod 4)\\ 2 \equiv a^2 (mod p) \Leftrightarrow p\equiv 1,7 (mod 8)\\ -2 \eq…

Dùng hàm sinh trong bài toán đếm

Bài 1: $x+2y+3z=n (n \in N) $ có bao nhiêu nghiệm nguyên không âm ? Giải: Bổ đề :   $\text{Với }|a|<1\text{ thì }\sum_{i=0}^{\infty}a^i=\lim_{n\to…