Search Suggest

số Fermat
số Fermat

Thặng dư bình phương và các tính chất

Định nghĩa 1: Một số nguyên a được gọi là thặng dư bình phương mod n nếu tồn tại số nguyên x sao cho $x^2 \equiv a (mod n)$ Ta cũng có thể gọi a là s…

Số Fermat và các tính chất

Các số tự nhiên có dạng $f_n=2^{2^n} +1$ được gọi là số Fermat Ta có $f_0=1$ $f_1=5$ $f_2=17$ $f_3=257$ $f_4=65537$ $f_5=4294967295=641.6700417$ Như …