Search Suggest

sai phân
sai phân

Đẳng thức sai phân và ứng dụng

(Đẳng thức): Cho f(x) là một đa thức bậc n, có hệ số ứng với $x^n$ là a. Khi đó, ta có: $\sum_{i=0}^{n}C^i_n.(-1)^nf((x-i)k)=n!.ak^n$ Giải: Rõ ràng t…