Search Suggest

tâm vị tự
tâm vị tự

Bài toán mở rộng về đường tròn chín điểm ( Tiếng Anh)

Let $ABC$ be a triangle with circumcircle $(O)$. $(K)$ is a circle passing through $B,C$. $(K)$ cuts $CA,AB$ again at $E,F$. $BE$ cuts $CF$ at $H_K$.…