Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Test link

Search Suggest

tiêu chuẩn Brauer
tiêu chuẩn Brauer

Các tiêu chuẩn về đa thức bất khả quy và ví dụ

Chúng ta đã quen thuộc với việc sử dụng  Tiêu chuẩn Schonemann -Eisenstein  trong chứng minh đa thức bất khả qui. Ở bài viết này tôi sẽ trình bày thê…