Search Suggest

tiêu chuẩn Euler
tiêu chuẩn Euler

Thặng dư bình phương và các tính chất

Định nghĩa 1: Một số nguyên a được gọi là thặng dư bình phương mod n nếu tồn tại số nguyên x sao cho $x^2 \equiv a (mod n)$ Ta cũng có thể gọi a là s…

Chứng minh tồn tại vô số số $n$ thỏa mãn: $n^2+2^n$ chia hết cho 1994

Lời giải: Để $n^2+2^n$ chia hết cho 1994 thì trước hết n phải chẵn. Ta chỉ cần chứng minh tồn tại số n sao cho $n^2+2^n$ chia hết cho 997. Mà theo ti…