Search Suggest

toanthcs
toanthcs

Khai triển bình phương của tổng 3 số hạng $(a+b+c)^2=?$

Bài viết này sẽ nêu công thức khai triển bình phương của tổng 3 số hạng và chứng minh của hằng đẳng thức đáng nhớ này. Công thức khai triển bình phư…

Chứng minh hằng đẳng thức đáng nhớ thứ 7 a³-b³=?

Hằng đẳng thức đáng nhớ thứ 7 về hiệu của hai lập phương a³-b³=?. Hằng đẳng thức đáng nhớ thứ 7 Với mọi số thực $a,b$ ta có $a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^…

Chứng minh hằng đẳng thức đáng nhớ tổng của hai lập phương a^3+b^3=?

Hằng đẳng thức đáng nhớ thứ 6 về tổng của hai lập phương a³+b³=?. Hằng đẳng thức đáng nhớ thứ 6 Với mọi số thực $a,b$ ta có $a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^…

Chứng minh tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau: chứng minh và ví dụ minh họa. Một tính chất được sử dụng nhiều ở chương trình toán lớp 7 và toán thcs nói chung. T…

Chứng minh hằng đẳng thức $(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$ và áp dụng

Chứng minh và ví dụ áp dụng của hằng đẳng thức đáng nhớ thứ hai (a-b)²=a²-2ab+b². Hằng đẳng thức đáng nhớ thứ 2 Với mọi số thực $a,b$ ta có $(a-b)^…

Hằng đẳng thức $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$ chứng minh và ví dụ áp dụng

Bài viết này sẽ nêu chứng minh và ví dụ áp dụng của hằng đẳng thức đáng nhớ thứ nhất (a+b)²=a²+2ab+b². Hằng đẳng thức đáng nhớ thứ nhất Với mọi số t…