Search Suggest

đẳng thức quen thuộc
đẳng thức quen thuộc

Từ đẳng thức cho đến bất đẳng thức

Ta có đẳng thức sau: Cho $xyz=1$ thì khi đó: $\sum \frac{1}{xy+x+1}=1$ Ứng dụng: Bài 1; (APMO 2016) Cho ba số dương x,y,zx,y,z thỏa mãn điều kiện xyz…