Search Suggest

ĐỜI THỪA
ĐỜI THỪA

[INFOGRAPHIC' BI KỊCH "ĐỜI THỪA" CỦA VĂN SĨ HỘ

"Đời thừa" là những cuộc đời mòn đi, gỉ đi, đánh mất giá trị tồn tại của mình, sống mòn mỏi kiếp sống vô nghĩa. Văn sĩ Hộ rơi vào bi kịch &…