Search Suggest

song ánh
song ánh

Dùng điều kiện toàn ánh để giải phương trình hàm

Bài 1(Iran TST 2011): Tìm tất cả hàm số toàn ánh: $f:\mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$ thỏa mãn: \[f(x+f(x)+2f(y))=f(2x)+f(2y).(\forall x,y \in \mathbb{…

Bổ đề về hàm liên tục ứng dụng vào giải phương trình hàm

Ta có bổ đề sau: Nếu f: R-> R vừa là hàm đơn ánh, vừa là hàm liên tục thì f đơn điệu. Chứng minh: Vì f là đơn ánh, ta chứng minh nếu tồn tại x<…